Dežer sa gradonačelnicimaObeležavajući Dan zaštite životne sredine, Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Vensan Dežer (Vincent Degert), državni sekretar Minstaristva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dušan Mrakić, gradonačelnik Šapca Miloš Milošević i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišli su 5.juna novoizgrađeno postrojenje transfer stanice u Šapcu i objekat regionalne deponije u Sremskoj Mitrovici, gde su svečano najavili početak rada ovog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Prilikom obilaska istaknuto je da ukupna vrednost izgrađenih objekata sanitarne regionalne deponije iznosi 6.320.000 evra, i u njenom finansiranju učestvovali su:  EU sa donacijom od 5.020.000 evra kroz program za razvoj opština MISP, gradovi sa 1.000.000 evra, dok je 300 000 evra obezbeđeno preko nekadašnjeg Eko fonda ministarstva za zaštitu životne sredine.

Novoformirano regionalno preduzeće JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva“ Sremska Mitrovica počeće sa radom u toku narednih nekoliko meseci, nakon završetka tehničkog pregleda regionalne deponije i dobijanja dozvole za probni rad od pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo  i zaštitu životne sredine.

Ovim projektom se omogućila izgradnja jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini i mačvanskom okrugu koja će obezbediti ekološko odlaganje otpada za preko 200.000 građana. Takođe, plan upravljanja čvrstim otpadom će imati dugotrajne pozitivne efekte na biodiverzitet područja reke Save.

 

Obuka Radnika Za Korišćenje Instalisane Opreme

Probni rad aeratora Isporučioci opreme i izvođači radova konzorcijuma Drava Ptuj i Atrik Ljubljana 14.02.2012. nastavili su obuku radnika Regionalne deponije JKP “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica za rad i korišćenje instalisane opreme na sanitarnoj deponiji “Jarak” u Sremskoj Mitrovici.

U prisustvu nadzora nad izgradnjom – Miroslava Tomina, dipl.građ.ing. sprovedena je obuka nad opremom postavljenom kod aeracione i taložne lagune, opremom instalisanom u pumpnoj stanici, pumpama-aeratorima, pumpama recirkulacije i filtracije.

Demonstrirano je orošavanje deponije kroz pražnjenje taložne lagune preko postavljenih bajoneta pod pritiskom od 6 bara.

Rad pumpi i postrojenja je automatizovan, komandovanje je izvedeno ugradnjom savremene tehnologije – displeja na dodir, koji znatno olakšava rad operatera i vrši uštedu električne energije.

Radnici JKP “Srem-Mačva” prethodno su , tokom januara, uspešno savladali i osnove korišćenja postavljene opreme kolske vage i detektora prirodnog gasa.

Na kraju uspešno izvršene obuke konstatovano je da je oprema ispunila uslove probnog rada.

Primopredaja novog kamiona

Kamion Volvo Dana 28.09.2012. na transfer stanici u Šapcu izvrsena je primopredaja novog kamiona marke Volvo sa prikolicom proizvodjača Schmitz-Cargobull i nadgradnjom – podiznim uredjajem markeMultilift.

Vozilo je nabavljeno u okviru plana opremanja preduzeća osnovnim sredstvima. Namena vučnog voza je prevoz otpada, sabijenog u kontejnere kapaciteta  30 m3, od transfer stanice u Šapcu do sanitarne deponije u Sremskoj Mitrovici.

Istog dana na transfer stanici u Šapcu  izvršen je kvalitativni i kvantitativni prijem i kontrola vozila, nadgradnje i prikolice.Multilift Tokom ove kontrole provereni svi tehnički podaci i nisu nadjena odstupanja u kvalitetu i performansama koji su bili zadati od strane naručioca.

Vozilo je za vreme probnog rada pokazalo sve svoje prednosti i očekuje se uspešan rad istog u narednom periodu. Vrednost vozila iznosi 14. 858.088,00 RSD.

 

 

Izgradnja i rad deponije otpada ima veliki uticaj na životnu sredinu. Zbog toga je pre početka deponovanja otpada neophodno utvrditi početno, odnosno “nulto” stanje kvaliteta zemljišta, vazduha i podzemnih voda. Na bazi utvrđenog stanja se vrši monitoring ovih parametara u kasnijem periodu rada deponije

Imajući to u vidu i u skladu sa “Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu Regionalne deponije “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica“ u periodu od 24.07.2012. do 30.07.2012. na sanitarnoj regionalnoj deponiji “Jarak” izvršeno je ispitivanje kvaliteta ambijetalnog vazduha,  zemljišta, površinskih i  podzemnih voda .

Cilj sprovedenih merenja i analiza je kvantifikovanje štetnih materija, odnosno utvrđivanje “nultog” stanja parametara pre uticaja odlaganja otpada na regionalnu deponiju.

Ispitivanje je sprovela A.D. Zaštita na radu i zaštita životne sredine “Beograd”.