Probni rad aeratora Isporučioci opreme i izvođači radova konzorcijuma Drava Ptuj i Atrik Ljubljana 14.02.2012. nastavili su obuku radnika Regionalne deponije JKP “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica za rad i korišćenje instalisane opreme na sanitarnoj deponiji “Jarak” u Sremskoj Mitrovici.

U prisustvu nadzora nad izgradnjom – Miroslava Tomina, dipl.građ.ing. sprovedena je obuka nad opremom postavljenom kod aeracione i taložne lagune, opremom instalisanom u pumpnoj stanici, pumpama-aeratorima, pumpama recirkulacije i filtracije.

Demonstrirano je orošavanje deponije kroz pražnjenje taložne lagune preko postavljenih bajoneta pod pritiskom od 6 bara.

Rad pumpi i postrojenja je automatizovan, komandovanje je izvedeno ugradnjom savremene tehnologije – displeja na dodir, koji znatno olakšava rad operatera i vrši uštedu električne energije.

Radnici JKP “Srem-Mačva” prethodno su , tokom januara, uspešno savladali i osnove korišćenja postavljene opreme kolske vage i detektora prirodnog gasa.

Na kraju uspešno izvršene obuke konstatovano je da je oprema ispunila uslove probnog rada.