Deponijska kaseta

Deponijska kaseta

JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica pokrenula je proceduru za ishodovanje Integrisane dozvole u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine (Sl. glasnik R.S. br. 136/04), Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.glasnik R.S. br. 36/09 i 88/10) i Uredbe o odlaganju otpada na deponije (Sl.glasnik R.S. br. 92/10).

Shodno navedenom, Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini d.o.o. iz Novog Sada izradio je, prema ugovoru, sledeću dokumentaciju:

  • Plan vršenja monitoringa
  • Plan zaštite od udesa
  • Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
  • Plan mera za efikasno korišćenje energije
  • Plan upravljanja otpadom

U toku je pribavljanje ostale neophodne dokumentacije i predaja Zahteva za ishodovanje Integrisane dozvole.