Prema članu 13. Statuta JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica organi Preduzeća su:

- Nadzorni odbor, kao organ nadzora

- Direktor, kao organ poslovođenja

Nadzorni odbor i direktor čine menadžment Preduzeća.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta JKP “Srem-Mačva” Šabac uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Organizaciona šema preduzeća

organizaciona-sema-preduzeca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavljanje poslova kroz  gore prikazane organizacione celine, koje predstavljaju zaokruženu radnu celinu, obezbeđuje funkcionisanje Regionalnog preduzeća kao jedinstvenog tehnološkog sistema.

Obavljanje poslova se po teritorijalnom principu vrši na dve lokacije:  sanitarnoj deponiji “Jarak” u Sremskoj Mitrovici i na transfer stanici u Šapcu. Funkcija transporta komunalnog otpada od transfer stanice do sanitarne  deponije povezuje teritorijalnu odvojenost i zaokružuje tehnološki proces upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u oviru JKP “Srem-Mačva” Šabac.