Pojam “Inertni materijal”

Otpad koji nije podložan fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama, a isto tako ne sagoreva, ne rastvara se ili na bilo koji drugi način (fizički i hemijski) ne reaguje jeste Inertni materijal ili pokrivka.

Prema propisima, kod sanitarnih deponija pri kontrolisanom nasipanju, prekrivanje se obavlja svakodnevno ili prema potrebi.

Zašto je važna pokrivka?

Pokrivka obavija otpad i odvaja ga od dodira sa vazduhom. Upravo na ovaj način, sprečava se raznošenje sitnog otpada, širenje neprijatnog mirisa, a istovremeno, smanjena je mogućnost razmnožavanja glodara i insekata. Ono što je najvažnije, sve ovo bitno utiče na očuvanje životne sredine.

Šta je najbolje za pokrivku?

Najčešće se za pokrivku koriste materijali kao što su: pesak, zemlja, sitni šljunak, sitni građevinski otpad i šljaka. Stručnjaci iz ove oblasti kažu, da je ipak, najpogodnija, najbolja i najefikasnija pokrivka zemljom. Upravo tada, zaposleni imaju najmanje problema pri samom istovaru, razastiranju i sabijanju depoovanog otpada, jer je tada najmanja mogućnost nepredviđenih situacija na terenu.

Minimalna debljina pokrivke je 20cm, dok završni sloj inertnog materijala treba da bude oko 70 cm.

Postavljanje inertnog materijala

Postavljanje inertnog materijala