Izgradnjom i otvaranjem JKP Regionalna deponija “SREM – MAČVA”stvoreni su preduslovi za vršenje osnovne delatnosti ovog preduzeća. Prijem, pretovar i transport otpada, sa transfer stanice u Šapcu, na deponiju u Sremskoj Mitrovici.

 

Tako je, za region Srema i Mačve, rešen dugogodišnji problem pravilnog odlaganja otpada za više od 200.000 stanovnika. Prema podacima iz 2006. godine usluge prikupljanja otpada na ekološki način koristi 108.200 žitelja, i to 42.800 iz Sremske Mitrovice, dok je broj korisnika u Šapcu nešto veći i iznosi 65.400. To znači, da se prosečno prema glavi stanovnika, u Šapcu prikupi 0,89 kg otpada (smeća), a u Sremskoj Mitrovici 0.85 kg.

 

 Namena sanitarne deponije “Srem – Mačva”

Da svakako!

 

 Osnovna namena ove sanitarne deponije jeste odlaganje čvrstog komunalnog otpada (domaćinstva, otpad sa javnih površina).

 

Šta je zabranjeno na deponiji?

Ne nikako!

 

Na deponiji komunalnog otpada strogo je zbranjeno odlagati štetan i opasan materijal čije je poreklo takvo da se ne može iskoristiti u svom izvornom ili prerađenom stanju, otpad životinjskog porekla, kao i medicinski otpad.

 

Kako baciti otpad na deponiju?

 

Pored uobičajenog dovoza i odlaganja smeća sa teritorija gradova Šabac i Sremska Mitrovica, svoj otpad samostalno i prema potrebi ovde mogu odložiti sva pravna i fizička lica.

 

Usluge privremenog odlaganja otpada u transfer stanici u Šapcu i deponiji u Sremskoj Mitrovici obavljaju se prema važećem pravilniku i cenovniku. On je usklađen prema vrsti otpada, a naplaćuje se po kilogramu, u dinarskoj protivvrednosti i to prema grupama:

1. Otpad namenjen za reciklažu (razvrstan otpad iz domaćinstva, otpad sitnog zanatstva, električni otpad, papir, karton, limenke, staklo – uglavnom sekundarne sirovine)

2. Ostale vrste otpada (ovde spada građevinski, industrijski i otpad sa zelenih površina, kao i iskop zemlje i kamenja)

3. Posebni otpadni materijali (otpadna vozila, auto gume, kabasti otpad iz domaćinstva – delovi nameštaja)

 

Važno je znati

Svi samostalni korisnici (prema potrebi) Regionalne deponije su u obavezi da poštuju Zakon o upravljanju otpada i Uredbe o odlaganju istog na deponiju, a to znači da:

  1. Kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada. Obrazac tog dokumenta sadrži: podatke o otpadu, vlasniku, transportu otpada, ali i o primaocu.
  2. Proizvođač, odnosno vlasnik, mora da klasifikuje otpad pre samog otpočinjanja kretanja otpada.
  3. Vlasnik otpada mora čuvati kopije dokumenata o otpremi sve dok ne dobije primerak popunjenog dokumenta, kojim se potvrđuje da je otpad prihvaćen.

Pored ovoga, neophodno je, da vlasnik otpada obezbedi, da transport izvrši preduzeće koje ima dozvolu za prevoz istog. Sledeći korak, je obraćanje nadležnim institucijama koje će ispitati otpad. Tek tada, prikupljenu dokumentaciju dajete nama kao prilog, zajedno sa popunjenim dokumentom o kretanju otpada i kopijom dozvole za prevoz.

Preduzeća koja su zainteresovana za otkup sekundarnih sirovina, pored registracije preduzeća iz APR potrebna je i dozvola za: prevoz, skladištenje ili odlaganje otpada.

Deponija u Sremskoj Mitrovici još uvek ne obavlja ispitivanje i uzorkovanje otpada, što znači, da su sva pravna lica u obavezi da pokažu izveštaj o kategoriji otpada.

Za sve informacije ili nedoumice, možete se obratiti i lokalnim preduzećima JKP “Komunalije” u Sremskoj Mitrovici na tel. 022 624 500 i JKP “Stari grad” u Šapcu na broj 015 334 613. Tako, na najlakši način možete regulisati usluge odnošenja mešanog komunalnog otpada jer su ovo jedini registrovani operateri. Samo tada, prema nama, niste u obavezi da dostavljate traženu dokumentaciju.