Studija procene uticaja na životnu sredinu

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu