Implementacija Projekta Evropske unije i Švedske za upravljanje otpadom

Sastanak regiona Srem-Mačva , implementacija Projekta EU i Švedske EISP2  za primarnu selekciju otpada. Pomoc regionu je u vidu podele besplatnih kanti gradjanima, donacija sudova – kontejnera za stambena naselja i isporuka vozila za sakupljanje otpada.

Primarna selekcija je odvajanje sekundarnih sirovina na mestu nastanka u kućama i domovima nasih sugrađana. Takav otpad se vozilima dovozi do hale za separaciju u okviru Regionalne deponije i vrši se sekundarna selekcija, po vrstama otpada koji sada postaje reciklabilna sirovina i vraća se u ponovnu upotrebu.

Na ovaj način smanjuje se kolicina otpada, čuva životna sredina i otvaraju se nova radna zelena mesta!

 

Druga faza projekta

Izgradnja postrojenja za separaciju otpada

 

Šema postrojenja za separaciju i baliranje otpada

Šema postrojenja za separaciju i baliranje otpada

Dobijanjem probne dozvole za rad Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, jedna od najvećih Regionalnih deponija u Vojvodini, čiji su osnivači grad Šabac i Sremska Mitrovica, rešen je dugogodišnji problem pravilnog odlaganja otpada za više od 200 000 stanovnika Srema i Mačve. Prema projektu, koji je palaniran u nekoliko faza, ovo JKP stiglo je do druge faze, kojom je predviđeno, da se izgrade svi prateći građevinski objekti među kojima je najvažnija hala opreme za separaciju komunalnog otpada.

Ovo je od velikog značaja jer su se stvorili uslovi za realizciju planiranih radova, a to znači, da će se u novoizgrađenom postrojenju za separaciju otpada, izdvajati reciklabirni materijali (papir, staklo, metal i deo plastike koja ima vrednost na tržištu sekundarnih sirovina) tako da će na samom telu deponije, biti odlagan samo onaj deo otpada, koji, ni na koji način ne može da se iskoristi.

Ono što svakako treba istaći, jeste to, da je Grad Sremska Mitrovica, Gradska uprava za urbanizam, komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, oglasila poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku:Linija za separaciju regionalne deponije komunalnog otpada sa postrojenjem za separaciju.

Radovi na izradi opreme linije za separaciju, povereni su kompaniji “RUMEKON”iz Rume, dok je postupak za izbor izvođača, za izgradnju građevinskog objekta postrojenja za separaciju u toku.

Završna konferencija projekta “Stvaranje društva bez otpada”

Pano U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici JKP “Komunalije” zajedno sa svojim partnerima Gradom Sremska Mitrovica, Ekološkim klubom Grada Sremska Mitrovica, CEKOR- om iz Subotice, “UNIKOM” iz Osijeka, Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje i Udrugom za zaštitu prirode i okoliša “Zeleni Osijek”, održali su završnu konferenciju projekta “STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA” koji se sprovodi u sklopu IPA projekta Hrvatska – Srbija.

 

Osnovni cilj konferencije bio je predstavljanje svih postignutih rezultata u protekle dve godine, kao i sumiranje rezultata i utisaka svih partnera tokom realizacije ovog projekta.

 

Na završnoj konferenciji u Sremskoj Mitrovici podeljena su iskustva, najvažnija dostignuća, rezultati i efekti samog projekta, koji je u velikoj meri doprineo razvoju našeg grada.Grad

 

Pored učesnika projekta, ovoj konferenciji prisustvovali su i predstavnici komunalnih preduzeća gradova partnera, Osijeka i Sremske Mitrovice, kao i predstavnici gradskih vlasti koji su izrazili zadovoljstvo zbog saradnje na projektu, ali i novih planova u budućnosti.

 

Pored pozitivno ocenjenih rezultata projekta “Stvaranje društva bez otpada” u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici podeljene su i diplome predškolskim i školskim ustanovama, predstavnicima pisanih i elektronskih medija, koji su na poseban način doprineli da se ovaj projekat uspešno realizuje.

 

 

 

 

 

 

Održan Četvrti stručni forum o upravljanju otpadom

4310423

Fotografija preuzeta sa sajta www.sirmiuminfo.rs

Projekat prekogranične sardanje Hrvatska – Srbija “STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA” koji sprovode JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica i “Unikom” iz Osijeka, u saradnji sa projektnim partnerima, u prostorijama Centra za kulturu “SIRMIUMART” u Sremskoj Mitrovici održan je četvrti stručni forum na temu -  Upravljanje otpadom.

Na ovom stručnom sastanku prekogranične saradnje, izvršena je rekapitulacija vidljivih učinaka projekta između komunalnih preduzeća i gradskih uprava, građana kao korisnika upravljanja otpadom, kao i industrije za reciklažu koja na efikasan način od prikupljenog otpada stvara novu vrednost. Ovo je značajno, upravo zbog toga, jer se na taj način razvija lokalna zelena ekonomija, a to znači, otvaranje novih radnih mesta.

Prema rečima Tamare Milković, iz sremskomitrovačkih  ” Komunalija” četvrti stručni forum predstavio je i viziju o tome kako bi trebali izgledati napredni sistemi upravljanja otpadom, finansijska motivacija stanovništva (naplata prema količini), ali i tehnike za smanjenje biorazgradivog otpada.

Svojim izlaganjem, Marijan Galović iz Zelenog Osijeka, i Bojana Novaković iz Ekološkog pokreta Grada Sremska Mitrovica, upoznali su nas sa aktuelnom temom:

“Zeleni poslovi – trenutno stanje, potencijali i predlozi za unapređenje”, dok je na temu ”Pridruživanje EU i zeleni poslovi, sa primerima dobre prakse” svoja viđenja i iskustva na prisutne prenela Nataša Đereg iz Subotice. Na edukativnom sastanku moglo se čuti i o temi “Učinci kvaliteta odvojenog prikupljanja otpada na razvoj reciklažne industrije u Srbiji” koju je izložila Sandra Kamberović, Sekretar udruženja IOS “Hrabri čistač”.

 

Prisutnima se obratio i v.d. direktora JKP Regionalna deponija “Srem – Mačva” Nebojša Popović koji je istakao važnost prekogranične saradnje i razmenu iskustava, ali i odnos građana prema odlaganju otpada, i dodao, da je sanitarna deponija u Sremskoj Mitrovici još uvek u fazi probnog rada, a to znači da još uvek ne možemo da dobijemo upotrebnu dozvolu dok se ne završi tehnološki lanac, koji podrazumeva: izgradnju linije za separaciju, ozelenjavanje i postavljanje vetrozaštitnih pojaseva. Tada će se, stvoriti svi potrebni uslovi za dobijanje upotrebne, a samim tim i integrisane dozvole Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

2110423

Fotografija preuzeta sa sajta www.sirmiuminfo.rs

Tender za izbor izvođača radova za izgradnju linije za separaciju je u toku, a njegova vrednost je viša od 200 miliona dinara. Prema rečima direktora Popovića, novac za to, je predviđen u Republičkom budžetu, tako da se u ovom komunalnom preduzeću, već početkom naredne godine, očekuje, da se započne sa separacijom otpada direktno na Regionalnoj deponiji.

Pored predstavnika projekta prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, poslednjem stručnom forumu prisustvovali su: predstavnici Ekološkog kluba Grada Sremska Mitrovica, Centra za ekologiju i održivi razvoj Subotica, Udruga za zaštitu prirode i okoliša “Zeleni Osijek”, Sekretar Udruženja IOS “Hrabri čistač” kao i predstavnici Regionalne deponije “SREM – MAČVA”iz Sremske Mitrovice.

Stavljene u funkciju radne mašine iz programa “EU Exchange 4″

Regionalna deponija “Srem-Mačva”, kao direktni korisnik sredstava iz programa “EU Exchange 4″, stavila je u funkciju tri radne mašine (traktor, drobilica i peletirka). Vrednost nabavljenih sredstava iznosila je cca 50.000 eura.

Korišćenjem ovih mašina Regionalna deponija obezbediće resurese za narednu grejnu sezonu i tako povećati korišćenje obnovljivih izvora iz biomase, smanjiti količinu otpada na deponiji i poboljšati uticaj na zaštitu životne sredine.

Prodajom neutrošene količine proizvednog peleta, ostvariće se planirani profit iz programa “EU Exchange 4″.

 

 

 

Zatvorena deponija u Šapcu !

Foto: www.rts.rs

Foto: www.rts.rs

Posle 23 godine zatvorena je šabačka deponija ” Dudara ” koja se nalazi na udaljenosti od 300 metara od centra grada.

Prema rečima gradonačelnika Šapca g-dina Nebojše Zelenovića, sanacija dosadašnje deponije biće završena do kraja godine.

” Veliki broj pritužbi građana opredelio je ovu temu kao prioritet u poslednjih mesec dana od kada sam gradonačelnik i jako sam ponosan što smo problem rešili”.

Nakon presovanja i pretovara otpada na transfer stanici iz Šapca će put regionalne deponije kraj Sremske Mitrovice odlaziti svakog dana 5-6 kamiona sa po 20-ak tona smeća.

 

 

direktor

 

 

” Probni rad je ukazao na sve tehniček nedostatke tako da smo imali dovoljno vremena da poboljsamo čitav proces na transfer stanici i stvorimo mogućnost da celokupnu dnevnu količinu smeća iz Šapca ispresujemo, pretovarimo i prevezemo na regionalnu deponiju ” – izjavio je Srđan Kličković, direktor JKP Regionalne deponije ” Srem – Mačva ” Sremska Mitrovica.

 

 

 

 

Reciklažom do zdrave životne sredine u Sremskoj Mitrovici i Šapcu

Saopštenje za medije

Preko  80 odsto  ukupnog otpada u Srbiji završi na divljim deponijama. Prema procenama Privredne komore Srbije,  gubitak zbog nesprovodjenja reciklaže iznosi  oko 50 miliona evra godišnje.  Generalno stanje u oblastima upravljanja otpadom, recikliranja otpada i odgovornog postupanja sa otpadom u Srbiji je loše i negativno se odražava na javno zdravlje i životnu sredinu. Svega  60 odsto čvrstog otpada se prikuplja u opštinama u Srbiji (oko 2,2 miliona tona godišnje). Mali broj ljudi zaštitu životne sredine rangira kao prioritet, a svako od nas u proseku dnevno odloži po kilogram komunalnog otpada čiji se veliki deo može zbrinuti na drugačiji način.  Razlog za ovako poražavajuću činjenicu leži u niskom nivou ekološke svesti pojedinca, pa je upoznavanje gradjana sa problemom otpada neophodno .

 

Projekat Regionalna deponija „Srem-Mačva“ finansira Evropska unija kroz program „ EU Exchange 4“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština , a zajednički realizuju gradovi Sremska Mitrovica i Šabac.  Ukupna vrednost projekta je 154.593,60 evra, a vrednost donacije iznosi 138.655 evra. Predvidjeni period trajanja je godinu dana, projekat će biti završen u februaru 2015.

 

Opšti cilj projekta je podizanje svesti gradjana o važnosti primarne separacije otpada i reciklaže i njihovo aktivno učešće u odgovornom upravljanju otpadom.

Posebni ciljevi su stvaranje uslova za održivi početak rada nove regionalne deponije, pripremu gradjana oba grada za uvodjenje primarne separacije otpada na izvoru, kao i početno uvodjenje primarne separacije otpada na 10 mesta, na kojima bi se pratilo podizanje svesti javnosti u oba grada.

 

Učesnici u projektu, pored organa lokalne samouprave Sremske Mitrovice i Šapca, su: JKP „ Komunalije“ iz Sremske Mitrovice, JKP „ Stari Grad“ iz Šapca, JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ .

Projekat će biti realizovan kroz aktivnosti dve nevladine organizacije: EKOS Šabac i SM Omladinski centar iz Sremske Mitrovice.

Ove dve organizacije će animirati i informisati javnost  i gradjane kroz različite aktivnosti, kao što su organizovanje foto konkursa koje za temu imaju divlje deponije u gradu, edukacije po srednjim školama o primarnoj separaciji otpada i reciklaži, akcije čišćenja deponija i niz drugih promo akcija.

 

Kao rezultati projekta očekuju se: povećanje profita JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ kroz proizvodnju i prodaju peleta,  nastavak razvoja primarne separacije otpada na izvoru uz podršku lokalnih fondova, smanjena količina otpada na deponiji, povećanje otpada pogodnog za dalju obradu, uspostavljanje saradnje izmedju svih učesnika angažovanih na sakupljanju, prodaji i reciklaži otpada i  povećana svest stanovništva o značaju odvajanja otpada na izvoru, što će značajno uticati na poboljšanje uslova života gradjana Sremske Mitrovice i Šapca.

 

Potpisan Sporazum između Sremske Mitrovice i Šapca

Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca potpisali su 6.februara 2014. godine  Sporazum o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama Grada Šapca i Grada Sremske Mitrovice, koji će omogućiti da Regionalna deponija ” Srem – Mačva “ počne sa probnim radom.

Izmenjeni sporazum je usaglašen sa novim Zakonom o javnim preduzećima, čime je otklonjena i poslednja prepreka za otpočinjanje probnog rada regionalne deponije,za šta je nedavno uručena dozvola u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Očekuje se da regionalna deponija počne sa probnim radom početkom marta ove godine.

Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca prilikom potpisivanje sporazuma

fotografija: sabac.info

Projekat izgradnje sanitarne deponije finansiran je sredstvima EU, a u probnom periodu od godinu dana očekuje se i izgradnja linije za separaciju otpada.

-” Šabac i Sremska Mitrovica su jedan od retkih primera saradnje u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture na način kako to EU propisuje, a koja je većim delom i finansirala izgradnju ovog objekta”- izjavio je Miloš Milošević, gradonačelnik Šapca.

Grad Šabac će praktično sa prvim kamionom smeća koje bude deponovano na regionalnoj sanitarnoj deponiji prestati sa odlaganjem smeća na postojećoj deponiji ” Dudara “, i istovremeno krenuti sa rekultivacijom i saniranjem ove deponije.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice,Branislav Nedimović je dodao : ” Veoma je važna izgradnja regionalne deponije zbog svih stanovnika Sremske Mitrovice koji će na organizovan način odlagati otpad. Postoje i privredni aspekti, jer će i sve kompanije sa teritorije našeg grada odlagati otpad na ovoj lokaciji “.

Uručena Dozvola za Probni Rad

JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ dobila je 30.januara 2014. godine dozvolu za probni rad, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Izdavanjem dozvole za probni rad stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.

Konferencija za štampu povodom izdavanja probne dozvole za rad JKP

Konferencija za štampu APV 30.01.2014.

Tim povodom je organizovana konferencija za medije, na kojoj su učestvovali pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  – dr Slobodan Puzović, gradonačelnik Šapca -  Miloš Milošević, zamenik predsednika skupštine grada Sremska Mitrovica – Zoran Miščević i direktor JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ – Srđan Kličković.

Dobijanje dozvole za probni rad regionalne sanitarne deponije „ Srem Mačva„ je značajan korak u daljoj realizaciji projekta koji treba da obezbedi trajno rešenje problema pravilnog upravljanja otpadom.

Rad ove regionalne deponije treba da ukaže na sve prednosti koncepta regionalnog upravljanja otpadom u skladu sa regulativom EU,po kome je otpad resurs, i na deponije se može odlagati samo otpad koji više nema nikakvu upotrebnu vrednost.

Prilog RTV Panonija

Obuka u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije

Učesnici seminara

Učesnici seminara

Predstavnici MISP programa i Delegacije Evropske unije sproveli su još jednu uspešnu edukaciju i obuku u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije u periodu 4. do 6. septembra 2013. godine u Vršcu.

Seminaru su prisustvovali predstavnici opština i javno komunalnih preduzeća iz više gradova: Kule, Vrbasa, Kruševca, Valjeva, Pirota, Šapca i našeg grada Sremske Mitrovice.

Ciljevi obuke bili su povećanje kapaciteta za kreiranje i sprovođenje komunikacionih planova, podizanje nivoa razumevanja o komunikacionim alatima i načinima za efektivno uključivanje javnosti kao i prenošenje znanja o planiranju uspešne komunikacione kampanje.

Predstavnik Sremske Mitrovice, Ivan Artukov, u ime našeg preduzeća JKP “Srem-Mačva”, doprineo je kvalitetnom radu i uspešnoj realizaciji ovog seminara sa ciljem doprinosa održivosti izgrađenih infrastrukturnih projekata od strane  Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

 

 

 

 

 Page 1 of 3  1  2  3 »