Izgradnja postrojenja za separaciju otpada

 

Šema postrojenja za separaciju i baliranje otpada

Šema postrojenja za separaciju i baliranje otpada

Dobijanjem probne dozvole za rad Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, jedna od najvećih Regionalnih deponija u Vojvodini, čiji su osnivači grad Šabac i Sremska Mitrovica, rešen je dugogodišnji problem pravilnog odlaganja otpada za više od 200 000 stanovnika Srema i Mačve. Prema projektu, koji je palaniran u nekoliko faza, ovo JKP stiglo je do druge faze, kojom je predviđeno, da se izgrade svi prateći građevinski objekti među kojima je najvažnija hala opreme za separaciju komunalnog otpada.

Ovo je od velikog značaja jer su se stvorili uslovi za realizciju planiranih radova, a to znači, da će se u novoizgrađenom postrojenju za separaciju otpada, izdvajati reciklabirni materijali (papir, staklo, metal i deo plastike koja ima vrednost na tržištu sekundarnih sirovina) tako da će na samom telu deponije, biti odlagan samo onaj deo otpada, koji, ni na koji način ne može da se iskoristi.

Ono što svakako treba istaći, jeste to, da je Grad Sremska Mitrovica, Gradska uprava za urbanizam, komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, oglasila poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku:Linija za separaciju regionalne deponije komunalnog otpada sa postrojenjem za separaciju.

Radovi na izradi opreme linije za separaciju, povereni su kompaniji “RUMEKON”iz Rume, dok je postupak za izbor izvođača, za izgradnju građevinskog objekta postrojenja za separaciju u toku.