Archive for February, 2013

Obuka Radnika Za Korišćenje Instalisane Opreme

Probni rad aeratora Isporučioci opreme i izvođači radova konzorcijuma Drava Ptuj i Atrik Ljubljana 14.02.2012. nastavili su obuku radnika Regionalne deponije JKP “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica za rad i korišćenje instalisane opreme na sanitarnoj deponiji “Jarak” u Sremskoj Mitrovici.

U prisustvu nadzora nad izgradnjom – Miroslava Tomina, dipl.građ.ing. sprovedena je obuka nad opremom postavljenom kod aeracione i taložne lagune, opremom instalisanom u pumpnoj stanici, pumpama-aeratorima, pumpama recirkulacije i filtracije.

Demonstrirano je orošavanje deponije kroz pražnjenje taložne lagune preko postavljenih bajoneta pod pritiskom od 6 bara.

Rad pumpi i postrojenja je automatizovan, komandovanje je izvedeno ugradnjom savremene tehnologije – displeja na dodir, koji znatno olakšava rad operatera i vrši uštedu električne energije.

Radnici JKP “Srem-Mačva” prethodno su , tokom januara, uspešno savladali i osnove korišćenja postavljene opreme kolske vage i detektora prirodnog gasa.

Na kraju uspešno izvršene obuke konstatovano je da je oprema ispunila uslove probnog rada.

Aktivnosti na ishodovanju Integrisane dozvole

Deponijska kaseta

Deponijska kaseta

JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica pokrenula je proceduru za ishodovanje Integrisane dozvole u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine (Sl. glasnik R.S. br. 136/04), Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.glasnik R.S. br. 36/09 i 88/10) i Uredbe o odlaganju otpada na deponije (Sl.glasnik R.S. br. 92/10).

Shodno navedenom, Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini d.o.o. iz Novog Sada izradio je, prema ugovoru, sledeću dokumentaciju:

  • Plan vršenja monitoringa
  • Plan zaštite od udesa
  • Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
  • Plan mera za efikasno korišćenje energije
  • Plan upravljanja otpadom

U toku je pribavljanje ostale neophodne dokumentacije i predaja Zahteva za ishodovanje Integrisane dozvole.